Dnešným dňom spúšťame oficiálnu a verejnú zbierku, na obnovu domu rodičov pána Vitaliiho Bilouska ?

Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach sa na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskeho združenia s názvom NÁRUČIE, o.z. zapisuje verejná zbierka s názvom „ZABEZPEČME DOMOV PRE RODINU BILOUSKO“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-038550 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktorej čistý výnos bude použitý mimo územia Slovenskej republiky na Ukrajine pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

  1. verejná zbierka (ďalej len „zbierka“) bude vykonávaná občianskym združením s názvom NÁRUČIE, o.z. (ďalej len „občianske združenie“) na celom území Slovenskej republiky výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2023;
  2. číslo osobitného účtu zbierky je SK67 0200 0000 0046 5308 8159, vedenom v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a. s., na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky; náklady zbierky nesmú presiahnuť 25% z hrubého výnosu zbierky;
  3. osobou zodpovednou za vykonávanie zbierky je Ing. Jaroslava Šulejová, Vápenná 1, 821 08 Bratislava;
  4. predbežnú správu zbierky predloží občianske združenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po ukončení zbierky najneskôr do 29. januára 2024 a bude obsahovať prehľad vykonávania zbierky, prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a bankové výpisy z osobitného účtu;
  5. záverečnú správu zbierky predloží občianske združenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po ukončení zbierky najneskôr do 31. októbra 2025 a bude obsahovať prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky;
  6. občianske združenie na svojom webovom sídle www.narucie.sk informuje o vykonávaní zbierky zapísanej v registri verejných zbierok; na webovom sídle občianske združenie zverejní v príslušných lehotách podľa bodu 4. a 5. tohto rozhodnutia predbežnú správu zbierky obsahujúcu prehľad vykonávania zbierky a prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a záverečnú správu zbierky s obsahom podľa bodu 5. tohto rozhodnutia, a to počas aspoň 12 mesiacov.

Vitalii žije so svojou rodinou už dlhodobejšie na Slovensku, no dom jeho rodičov bol zničený pri útoku Ruska na Ukrajinu ?

Hoci sa Vitalii dokázal s rodinou presťahovať a naučiť sa jazyk, jeho rodičia by to pravdepodobne nezvládli a sám by pre nich nechcel nič viac, iba nejaké pokojné miesto, kde môžu v kľude a bezpečí dožiť svoj život ?

Preto sme sa rozhodli spustiť verejnú zbierku, ktorá potrvá presne 1 rok a cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na kúpu nového domu pre rodičov pána Bilouska ❤

Registračné číslo verejnej zbierky s názvom:

“Zabezpečme domov pre rodinu Bilousko” je: 000-2022-038550

Číslo osobitného účtu zbierky je: SK67 0200 0000 0046 5308 8159

Predbežná správa verejnej zbierky

Oficiálna verejná zbierka je SPUSTENÁ!
Prejsť na začiatok