Kedy nastáva a ako vzniká? Aká je prognóza detí s hydrocefalom?

Hydrocephalus je stav, keď sa v mozgu hromadí mozgomiešna tekutina – likvor.

Mozgomiešny mok, odborne likvor, sa tvorí, vstrebáva, cirkuluje v mozgu kanalikmi, ktoré voláme likvorové cesty.  Ak je prekážka v cirkulácii, alebo je znížené spätné vstrebávanie, dochádza k jeho hromadeniu v likvorových cestách. Tie  sa rozširujú, zatláčajú tkanivo mozgu, čím sa narúša jeho funkcia.  Výsledkom tohoto útlaku môže byť narušenie pohybových ale aj mentálných (rozumových)  funkcií  dieťaťa.

Pri včasnej diagnóze a správnej liečbe sa dá dosiahnuť dobrý vývoj dieťaťa.

Príčiny hydrocephalu

Za normálnych okolnosti cirkuluje likvor v likvorových cestách, mozgových komorách a opúšťa mozog cez útvar, ktorý sa volá cisterna. Likvor je potrebný na prenos výživy k mozgu a na odstraňovanie látok nepotrebných pre mozog.

Ak sa hromadí likvor v týchto priestoroch, dochádza k hydrocefalu.

Príčinou môže byť buď prekážka v odtoku – obštrukcia – hovoríme o obštrukčnom hydrocefale, alebo znížené vstrebávanie likvoru do mozgu cez mozgovú vystieľku, hovoríme o hypoabsorbčnom hydrocefale.

Typy hydrocephalu podľa času vzniku

 • Získaný
 • Vrodený

Vrodený hydrocefalus

Vrodený hydrocefalus vzniká počas vývoja v maternici a najčastejšou príčinou je infekcia plodu počas tehotenstva. Vyskytuje sa aj pri rázštepe neurálnej trubice – spona bifida, alebo pri iných vrodených chybách mozgu.

Získaný hydrocefalus

Takmer vždy je to následok krvácania do mozgu, hlavne u predčasne narodených detí. U deti narodených v termíne tiež môže dôjsť ku krvácaniu pri traumatickom pôrode, pri poruchách krvnej zrážanlivosti, ale tieto príčiny sú ojedinelé.

Sú deti, u ktorých sa vyvinie hydrocephalus bez jasnej príčiny.k

Príznaky hydrocephalu

Príznaky závisia od veku dieťaťa.

Príznaky u dojčiat

U deti do 1 roka života dochádza k:

 • zväčšovaniu hlavy
 • lebečné kosti sú rozostúpene, nie sú spolu, sú mäkké, tenké
 • fontanela je veľká, neuzatvára sa
 • koža na hlavičke je tenká, sú na nej výrazne viditeľné cievy 
 • očné bulby sú vytočené dole, je to príznak zapadajúceho slnka 

Ďalšie príznaky: ospalosť, dráždivosť, kŕče, zvracanie, neprospievanie. Hmotnosť dieťaťa rastie, ale na úkor hlavičky, telíčko je chudé.

Príznaky u starších detí

U starších detí je situácia iná a hydrocephalus nie je tak ľahko rozoznať. Ich lebečné kosti sú zrastené, preto nedochádza k zväčšovaniu hlavičky.

Voda hromadiaca sa v mozgu utláča tkanivo mozgu. Tlak tekutiny na mozgové štruktúry vyvoláva:

 • bolesti hlavy, hlavne v noci a ráno, spojené s vracaním alebo nutkaním na vracanie
 • ospalosť
 • problémy s rovnováhou
 • sťažená pohyblivosť
 • dvojité videnie, nezvyčajné očné pohyby
 • kŕče

Prítomné môžu byť zmeny osobnosti, psychické odchýlky, problémy s rečou, chôdzou, v pokročilých prípadoch strata pamäti.

Stanovenie diagnózy

 • U malých deti to nie ťažké. Pri raste hlavičky je indikované ultrazvukové vyšetrenie, ktorým sa potvrdí alebo vylúči hydrocephalus.
 • U starších detí, ktoré majú uzavretú veľkú fotanelu je potrebné CT vyšetrenie alebo vyšetrenie magnetickou rezonanciou. O type vyšetrenia rozhoduje neurológ.
 • U predčasne narodených detí s prítomným krvácaním do mozgu sa sleduje stav mozgu ultrazvukovým vyšetrením, rovnako sa pravidelne meria a zaznamenáva obvod hlavičky.

Liečba

U vrodených hydrocephalov, ak rast hlavičky neprogreduje, zvyčajne sa dieťa pozoruje a chirurgické riešenie nie je indikované.

U hydrocephalov, kde sa objem likvoru v mozgových komorách sa stupňuje, je potrebné chirurgické riešenie.

To spočíva v zavedení tzv. shuntu (spojky).  Shunt je vlastne zavedená hadička (katéter)vedený z mozgových komôr, pod kožu hlavičky, pod kožu krku do dutiny brušnej, ktorým sa odvádza prebytočný livkor z mozgu. Avšak tento výkon je možné urobiť len vtedy, ak je likvor číry.

Pri krvácaní do mozgu je likvor zvyčajne s prímesou krvi. Ak by sa urobil shunt u takého deťaťa, mohlo by dôjsť k upchaniu  shutnu, hlavne jeho jemných súčatí  krvnými zrazeninami.

Preto v takýchto prípadoch sa najprv odoberá prebytočný likvor striekačkou z mozgových komôr, vždy, ak sa likvor zmnoží a dieťa má prejavy z jeho tlaku. Tento výkon sa aplikuje dovtedy, kým livkor nie číry. Výhodnejšie je zaviesť malú komôrku do mozgových komôr pod kožu hlavičky, cez ktorú je jednoduchšie a bezpečnejšie odoberať likvor.

Shunt má ventil, ktorým sa reguluje odtok likvoru tak, aby nedošlo k príliš veľkému alebo príliš malému odtoku likvoru. Z dutiny brušnej sa likvor vstrebe.

V minulosti sa druhý koniec shuntu zaváadzal do predsiene srdca, ale vzhľadom na častejšie komplikácie sa od tohto spôsobu upúšťa.

Komplikácie shuntu

 • Nefunkčnosť. Štatistické údaje ukazujú, že až 30% shuntov vykazuje poruchy odvádzania likvoru už v prvom roku po zavedení a vyžaduje revíziu, resp. výmenu shuntu.
 • Nadmerná drenáž – hyperdrenáž. U niektorých detí dochádza po zavedení shuntu k nadmernému odvádzaniu likvoru, čo nie je žiaduce.
 • Infekcia. U  5-10% deti po zavedení shuntu sa vyskytuje infekcia. Prejaví sa teplotou, stuhnutou šijou.

Vývoj deti s hydrocephalom

Vývoj závisí od príčiny.

Pri včasnej liečbe a drobných zmenách na mozgovom tkanive môžu niektoré deti viesť normálny život. Pri masívnejšom krvácaní do mozgu u predčasne narodených detí alebo pri spina bifida môžeme očakávať neurologické komplikácie týkajúce sa motorických ale aj mentálnych funkcií.

Zdroj: www.mamaaja.sk

MUDR. Monika Antošová (19. marca 2019)

HYDROCEPHALUS
Prejsť na začiatok